Validación Electrónica

Información e Verificación dos certificados

Os certificados de sé  teñen a utilidade de asegurar que as relacións dos cidadáns realízanse a través dunha canle segura e unha oficina pública recoñecida, que non permiten a intrusión malintencionada de terceiros.

O artigo 6.1 do Real Decreto 1671/2009 de 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos establece que estará accesible un sistema de verificación dos certificados da sé. A plataforma Valide do Ministerio da Presidencia, proporciona este servizo.