Rexistro electrónico

A través deste rexistro vostede pode realizar a presentación electrónica de escritos, solicitudes e comunicacións respecto dos trámites e procedementos que se detallan no Catálogo de Servizos. A presentación de información non relacionada cos procedementos aprobados legalmente non producirá ningún efecto e terase por non realizada.

Para utilizar o Catastro Electrónico debe ter unha identificación electrónica ou outro certificado recoñecido dixital incluído na lista de certificados válidos e coñecer todos os outros requisitos técnicos.

O certificado dixital pode facer login e garantir a confidencialidade das comunicacións entre cidadáns, empresas e outras institucións públicas a través de redes de comunicación abertas. El asegura que só os cidadáns poden acceder a información, evitando imitacións.

Unha vez que o proceso, o usuario recibirá un "recoñecemento", composto de recepción da solicitude en formato pdf e sinatura do servidor asegura que a operación foi realizada correctamente. Se non recibir a mensaxe de confirmación, no seu caso, recibirá unha mensaxe de erro ou deficiencia de transmisión debe ser a presentación doutro tempo ou por outros medios.

Resolución do rexistro electrónico  é aprobado polo Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ceuta.

Lexislación, establecendo e regulando o Rexistro Electrónico .