Glosario

Autenticación: Acreditación por medios electrónicos da identidade dunha persoa ou ente, do contido da vontade expresada nas súas operacións, transaccións e documentos, e da integridade e autoría destes últimos.

Certificación: Segundo o artigo 6 da Lei 59/2003, de 19 de decembro, de Firma Electrónica, "Documento asinado electrónicamente por un prestador de servizos de certificación que vincula uns datos de verificación de firma a un firmante e confirma a súa identidade"

Certificado recoñecido: Segundo o artigo 11 da Lei 59/2003, de 19 de decembro, de Firma Electrónica: "Son certificados recoñecidos os certificados electrónicos *expedidos por un prestador de servizos de certificación que cumpra os requisitos establecidos nesta Lei en canto á comprobación da identidade e demais circunstancias dos solicitantes e á fiabilidad e as garantías dos servizos de certificación que presten".

Documento electrónico: Información de calquera natureza en forma electrónica, arquivada nun soporte electrónico segundo un formato determinado e susceptible de identificación e tratamento diferenciado.

Firma electrónica: Conxunto de datos en forma electrónica, consignados xunto a outros ou asociados con eles, que poden ser utilizados como medio de identificación do *firmante (*art. 3 da Lei 59/2003, de 19 de decembro, de Firma Electrónica).

Firma Electrónica Avanzada: Firma electrónica que permite identificar ao firmante e detectar calquera cambio ulterior dos datos asinados, que está vinculada ao firmante de xeito único e aos datos a que se refire e que foi creada por medios que o firmante pode manter baixo o seu exclusivo control (art. 3 da Lei 59/2003, de 19 de decembro, de Firma Electrónica).

Firma Electrónica Recoñecida: Firma electrónica avanzada baseada nun certificado recoñecido e xerada mediante un dispositivo seguro de creación de firma (art. 3 da Lei 59/2003, de 19 de decembro, de Firma Electrónica).

Prestador de Actividade de Servizo: Calquera persoa física ou xurídica que ofreza ou preste unha actividade de servizo.

Prestador de Servizos de Certificación: É aquela persoa física ou xurídica que, cumprindo os requisitos que determina a lexislación establecida sobre firma electrónica, está capacitado para emitir certificados electrónicos. Na lexislación española aos "prestadores de servizos de certificación" denomínaselles tamén "terceiras partes de confianza". Ten moito sentido esta segunda denominación, pois o que fan é actuar entre emisor e receptor como terceira parte que garante que cada cal é quen di ser sen posibilidade de erro. É importante que esta terceira parte de confianza ofrézanos as suficientes garantías. Os certificados electrónicos emitidos pola FNMT- RCM teñen validez en todas as Administracións Públicas.

Sistema de firma electrónica: Conxunto de elementos intervinientes na creación dunha firma electrónica. No caso da firma electrónica baseada en certificado electrónico, compoñen o sistema, polo menos, o certificado electrónico, o soporte, o lector, a aplicación de firma utilizada e o sistema de interpretación e verificación utilizado polo receptor do documento asinado. · Selado de tempo: Acreditación a cargo dun terceiro de confianza