Facturación

Desde o Portal de Facturación pódese realizar a emisión dunha factura en formato factura-e cara á Autoridade Portuaria de Ceuta.

A Emisión de Facturas vai dirixido a toda persoa física ou xurídica que necesite facturar un produto ou servizo á Autoridade Portuaria. O uso deste procedemento requiren dar de alta o usuario no sistema, polo que antes de utilizar o portal débese solicitar a alta no mesmo, poñéndose en comunicación coa Autoridade Portuaria.

O acceso ao Portal de Facturación require unha autenticación previa ben mediante certificado electrónico, ou ben mediante usuario e contraseña. Independientemente do tipo de acceso poderanse crear ou consultar facturas, pero para emitilas e que se poidan recibir na Autoridade Portuaria, é imprescindible que o usuario dispoña de certificado electrónico que lle permita asinar as facturas e darlles validez.

Para iso, a continuación dispoñen do enlace que lles permitirá acceder:

Acceso ao Portal de Facturas do Proveedor

Documentación

A través desta opción o usuario dispoñerá da documentación detallada e necesaria para a xeración dunha Factura.

  Manual de Emisión de Factura

Normativa Facturación

A facturación electrónica consiste na transmisión das facturas entre emisor e receptor por medios electrónicos e telemáticos, asinados digitalmente con certificados recoñecidos. Devandito documento cumpre cos requisitos legal e reglamentario exixible ás facturas e que, ademais, garante a autenticidad da súa orixe e a integridad do seu contido.

A factura electrónica ten a mesma validez legal que as facturas emitidas en papel.

Información

Obrigaciòns do Emisor e do Receptor da factura electrónica.

Si emites unha factura electrónica:

  • Necesitas o consentimento do receptor ou cliente de forma expresa por calquera medio, verbal ou escrito.
  • Tes que acordar co cliente o formato da factura electrónica e cal vai ser o medio telemático de enviou.
  • Ademais, estás obrigado a conservar a copia ou matriz ( conxunto de datos, táboas, base de datos ou sistemas de ficheros que conteñen todos os datos reflectidos nas facturas xunto aos progrmas que permitieronla xeración das facturas). Si consérvase a matriz xa non é necesario conservar as copias das facturas electrónicas asinadas, porque podes volver emitilas.

Si es unha empresa que recibes unha factura electrónica.

  • Tes obrigación de conservala en soporte informático para a súa futura consulta, auditoria, acreditación de compra e cómputo de garantía.
  • Estas obrigado legalmente a verificar a firma da factura electrónica e a identidade do emisor, así como comprobar que o certificado utilizado para a xeración da firma electrónica non perdeu a súa eficacia por revogación (que foi invalidado antes da súa caducidade), caducidade ou calquera causa establecida no ordenamiento xurídico.
  • Débese gardar a información relativa á comprobación da validez da firma electrónica, ou que permita comprobar esta validez transcorrido un tempo.

 

Facturación coas Administracións Públicas.

Como o receptor da factura electrónica sexa a Administración Xeral do Estado ou outro organismo público vinculado ou dependente dela, ou ante esta Administración ou organismo debas presentar facturas expededir por particulares, as facturas deben:

As administracións locais e autonómicas poden esixir tamén a súa presentación en formato electrónico.