Esquema Nacional de Interoperabilidad

O Esquema Nacional de Interoperabilidad establece os principios e directrices de interoperabilidad no intercambio e conversación da información electrónica por parte de Administracións Públicas.

A cooperación entre as AA.PP, é esencial para proporcionar os servizos aos cidadáns e garantirlles o seu dereito a relacionarse con eles por medios electrónicos. Dita cooperación require unhas condicións tales que permitan que a mesma póidase levar a cabo con fluidez para o que é necesario que interoperabilidad.
 
La Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos ciudadáns aos Servizos Públicos  , establece a contribución da interoperabilidad á realización do dereito dos cidadáns a comunicarse coas AA.PP. a través de medios electrónicos; e o seu artigo 42 crea o Esquema Nacional de Interoperabilidad.O Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado por o Real Decreto 4/2010  , de 8 de xaneiro, establece o conxunto de criterios e recomendaciones que deberán ser tidas en conta polas AA.PP, para tómaa de decisións tecnolóxicas que garantan a interoperabilidad. O ENI elaborouse á luz dos principais referentes en materia de interoperabilidad provenientes da Unión Europea e atópase alineado coa Estratexia Europea de Interoperabilidad e o Marco Europeo de Interoperabilidad .

Esquema Nacional de Seguridad

O Esquema Nacional de Seguridade que ten por obxecto establecer a política de seguridade na utilización de medios electrónicos e está constituído por principios básicos e requisitos mínimos que permitan unha protección adecuada da información.

Os cidadáns confían en que os servizos dispoñibles por medios electrónicos préstense nunhas condicións de seguridade equivalentes ás que se atopan cando se achegan personalmente ás oficinas da Administración. Ademais, boa parte da información contida nos sitemas de información das AA.PP. e os servizos que prestan consitituyen activos nacionais estatrégicos. A información e os servizos prestados están sometidos a ameazas e reisgos de accións malintecionadas ou ilícitas, erros ou fallos e accidentes ou desastres.

La Leiy 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos ciudadáns aos Servizos Públicos , establece principios e dereitos relativos á seguridade en relación co dereito dos cidadáns a comunicarse coas AA.PP. a través de medios electrónicos; e o seu artigo 42 crea o Esquema Nacional de Seguridade. O Esquema Nacional de Seguridade (ENS), regula por o Real Decreto 3/2010 , de 8 de xaneiro, determina a política de seguridade que se ha de aplicar. O ENS consitituye o principio básico de requisitos mínimos para unha protección da información. Será aplicado polas AA.PP para asegurar o proceso de integridad, disponibilidad, autenticidad, confiancialidad, trazabilidad e conservación dos datos, informacións e servizos utilizados en medios electrónicos.

Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.