Documentación

Desde esta páxina pódese descargarse diversa documentación relativa ao uso e xestión dos certificados digitales.A continuación explícanse unha serie de conceptos habituais na Administración Electrónica.

Como podo iniciar a tramitación dun procedemento?

A Autoridade Portuaria pon a disposición dos cidadáns o acceso a numerosos trámites desde o Portal do Sistema de Información Administrativa (SIA). A tramitación electrónica permite presentar solicitudes, desde calquera lugar e a calquera hora. Ditas solicitudes serán dirixidas automáticamente aos servizos competentes para o seu tramitación, evitando así desprazamentos ás oficinas correspondentes. Naqueles trámites cuxa solicitude poida realizarse a través de Internet, aparecerá un enlace que lles redirigirá á Oficina Virtual onde poderán iniciar o procedemento, tras reencher o formulario desenvolvido para ese efecto. Para iso é necesario previamente obter un certificado electrónico e instalalo no seu equipo.

Que é un certificado electrónico? É un documento emitido e asinado por unha Autoridade de Certificación (CA) que permite a identificación o titular do mesmo. Cada certificado está identificado de xeito unívoca e ten un período de validez consignado no propio documento. Dun modo máis formal, segundo a Lei de Firma Electrónica 59/2003, é un documento asinado electrónicamente por un prestador de servizos de certificación que vincula uns datos de verificación de firma (clave pública) a un firmante e confirma a súa identidade.

Que é unha Autoridade de Certificación (CA)? Unha Autoridade de Certificación é unha entidade de confianza do emisor e do receptor dunha comunicación. Esta confianza de ambos nunha 'terceira parte confiable' permite que calquera dos dous confíe a súa vez nos documentos asinados pola Autoridade Certificadora, en particular, nos certificados que identifican ambos extremos.

Que garantía che ofrece o Certificado Electrónico? A autenticidad das persoas e entidades que interveñen no intercambio de información. Confidencialidad: que só o emisor e o receptor vexan a información. A integridad da información intercambiada, asegurando que non se produce ningunha manipulación. O non repudio, que garante ao titular do mesmo que ninguén máis que el pode xerar unha firma vinculada ao seu certificado e lle imposibilita a negar o seu *titularidad nas mensaxes que asine.

Para que serve un Certificado Electrónico? Autentificar a identidade do usuario, de forma electrónica, ante terceiros. Asinar electrónicamente de forma que se garanta a integridad dos datos transmitidos e o seu procedencia. Cifrar datos para que só o destinatario do documento poida acceder ao seu contido.

Que é a Firma Electrónica?

A firma electrónica consiste nun conxunto de datos ou resumo cifrado asociado a unha mensaxe, que permite garantir con total seguridade a identidade do firmante e a integridad do texto ou mensaxe enviada. Para poder utilizar a firma electrónica é necesario obter previamente un certificado digital.

Como obter un Certificado Electrónico?

As xestións para a súa obtención deben realizarse ante unha Autoridade de Certificación recoñecida oficialmente. A continuación atópanse enlácelos directos de varias das Entidades de Certificación que actualmente o Portal de Portel Servizos Telemáticos recoñece, onde se pode obter ampla información no funcionamento dos distintos certificados, así como do seu proceso de obtención.

 

Cales son os certificados Admitidos na Sé da Autoridade Portuaria?

Poden consultar o listado de certificados admitidos. Listado

Como instalar un Certificado Electrónico?

Atendendo ao tipo de soporte, fálase de:

  • Certificado software: é aquel que consiste nun fichero software, que non ten soporte físico algún máis que o propio ordenador ou servidor onde se instala.
  • Certificado de tarxeta: é aquel que se atopa aloxado nunha tarxeta. No caso de certificados software, unha vez descargado hai que instalalo no navegador. Ás veces a propia aplicaciión da Autoridade de Certificación solicítanos permiso para facelo. A este proceso chámaselle importar o certificado. Cando o certificado é de tarxeta non é necesario instalalo no navegador. Farase uso del inserindo a tarxeta nun lector de tarxetas.

Como renovar un Certificado Electrónico?

Cando está preto a súa data de caducidade, si queremos seguir utilizándoo, hai que realizar a renovación do mesmo. Os pasos concretos a levar a cabo, dependen da Autoridade de Certificación que nolo emitiu:

  • Dirección Xeral da Policía: Pode atopar máis información sobre o proceso de renovación do DNIe na páxina oficial do DNI electrónico.
  • Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT): O certificado digital obtido na FNMT debe renovarse nos dous meses anteriores á súa data de caducidade. A renovación prorroga a súa vixencia durante dous anos.Todo o procedemento pode realizarse a través de Internet na páxina da FNMT.

Como revogar un Certificado Electrónica?

Revogar un certificado é anular o seu validez antes da data de caducidade que consta no mesmo. A revogación pode ser solicitada polo usuario en calquera momento (sempre que a súa vixencia non finalice), e en especial, cando o titular crea que a seguridade da súa clave privada poida ser comprometida. Tamén se lle coñece como anulación dun certificado. Os pasos concretos a levar a cabo, dependen da Autoridade de Certificación que nolo emitiu:

  • Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT): Si o titular dispón do certificado, o trámite de revogación poderá realizarse a través de Internet na páxina da FNMT. Si por extravío ou roubo ou por outras causas o titular non dispón do mesmo, debería acudirse nunha oficina de rexistro para acreditar a súa identidade e asinar o modelo de solicitude de revogación.
  • Dirección Xeral da Policía: Para revogar un DNIe debe acudir a calquera oficina de expedición do DNI electrónico.