Anterior August 12, 2019 Seguinte


Todo o dia
12 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM

Calendario de días inhábiles-GA

O rexistro electrónico da Sé Electrónica da Autoridade Portuaria de Ceuta está á súa disposición os 365 días do ano durante as 24 horas do día.

No entanto, terá que ter en conta que, a efectos de cómputo de prazo, consideraranse inhábiles os días marcados como tal no calendario anual de días inhábiles. Xa que logo, a recepción nun día inhábil considerarase realizada o primeiro día hábil seguinte ás 00:00:01. Consulte aquí  (enlace a Documento PDF de días inhábiles ) a Resolución de 29 de Novembro de 2018, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se establece o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2019, a efectos de cómputo de prazo.

Disposicións relativas ao artigo 30 do Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro, para efectos de prazos de cáculo e de conformidade co artigo 26 da Lei 11/2007 de 22 de xuño de acceso, electrónico cidadáns aos servizos públicos relativos á presentación das solicitudes, documentos e comunicacións poderán ser feitas en rexistros electrónicos arredor do reloxo todos os días do ano.

 Calendario de festivos 2019

 Calendario de días non laborales 2019

Tramitación Electrónica

E para o procesamento electrónico, a regulación especifica, art. 26 da Ley 11/2007 de 22 de xuño, o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos (BOE 23-06-2007), dispón:

  • Os rexistros electrónicos serán gobernados con fins de conta dos prazos atribuíveis tanto ás partes interesadas e ao goberno de data e hora do acceso de oficina oficial, que deben ter as medidas de seguridade necesarias para garantir a súa integridade e figura visible.
  • Os rexistros electrónicos permiten a presentación das solicitudes, documentos e comunicacións todos os días do ano a 24 horas.
  • Para efectos del cálculo do prazo establecido en empresas ou días de calendario, e en relación ao cumprimento de prazos para as partes implicadas, a presentación nun día non útil debe ser feita na primeira hora do primeiro día últil seguinte, salvo que un regulamento expresamente permitido inhabil día recpción..
  • O inicio do cálculo dos prazos que teñen que cumprir órganos de administración e das entidades públicas determinarase pola data e hora do envío do propio rexistro ou, no caso previsto no artigo 2b parágrafo, por data e momento da entrada en rexistro do destinatario. En calquera caso, a data de vixencia da conta dos prazos debe ser comundad ao que prsentaou a solicitude ou comunicación escrita.
  • Cada oficina electrónica no que un rexistro electrónico determinarase por referencia ao territorio no que exerce a súa competencia ao titular diso, os días que se consideran inadecuados para os efectos do disposto nos numeros anteriores está dispoñible. En calquera caso, non se aplicará ás disposicóns de rexistros electrónicos de art. 48.5 da Lei 30/1992, do Réximen Xuridico das Administracións Públicas e do Prcedemento Administrativo Común.

O horario de traballo é publicado polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social, de conformidade co disposto no Real Decreto  2001/1983.