¿Qué es la Sede Electrónica?

¿Que é iso?

É un novo método de comunicación coa administración a través de medios electrónicos.

A Autoridade Portuaria de Ceuta está baixo o Ministerio da Axencia Pública de Desenvolvemento. Estando dentro do ámbito da Lei 11/2007 de 22 de xuño, o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. Segundo o artigo 1º desta Lei ls recoñece aos cidadáns drecho para interactuar co goberno electronicamente. Por esta razón, é creado o daministración electrónica como unha nova forma de relacionarse entre o cidadán ea Administración.

Para estes efectos, a Autoridade Portuaria de Ceuta usar tecnoloxías necesairas información, como acordado pola Lei 11/2007, garantindo a súa dispoñibilidade realización, de acceso, integridade, autenticidade, confidencialidade e retención de datos, información e servizos para a xestión, no exercicio das súas competencias.

Segundo o acordo de conformidade co artigo 3 da Lei 11/2007 obxecto e finalidade da administración da Autoridade Portuaria de Ceuta son:

  1. Facilitar o exercicio dos dereitos e cumprimento de deberes por medios electrónicos.
  2. Acceso Facitilitar electrónica dos cidadáns á información e do procedemento administrativo, con especial atención á eliminación das barreiras que limitan o acceso.
  3. Crear as condicións de confianza no uso de medios electrónicos, establecendo necesaria para a conservación da integral dos dereitos fundamentais e, sobre todo, os relacionados coa initimidad e protección de datos persoais, a través da garantía seguiridad de sistemas, datos, comunicacións e servizos electrónicos.
  4. Promover a proximidade co cidadán e transparencia administrativa e mellora continua na procura do interese xeral.
  5. Contribuír á mellora do funcionamento interno do goberno, aumentando a eficiencia e eficacia do uso dos tecnonógias de infromación, coas garantías xurídicas adecuadas no exercicio das súas funcións.
  6. Simplificar os procedementos administrativos e ofrecer oportunidades de participación e unha maior transparencia, con garantías legais debidos.
  7. Contribuír ao desenvolvemento da sociedade da información na área de goberno e da sociedade