Validación Electrónica

Informació i Verificació dels certificats

Els certificats de seu  tenen la utilitat d'assegurar que les relacions dels ciutadans es realitzen a través d'un canal segur i una oficina pública reconeguda, que no permeten la intrusió malintencionada de tercers.

L'article 6.1 del Reial decret 1671/2009 de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics estableix que estarà accessible un sistema de verificació dels certificats de la seu. La plataforma Validi del Ministeri de la Presidència, proporciona aquest servei.