Glosario

Autenticació: Acreditació per mitjans electrònics de la identitat d'una persona o ens, del contingut de la voluntat expressada en les seves operacions, transaccions i documents, i de la integritat i autoria d'aquests últims.

Certificació: Segons l'article 6 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica, "Document signat electrònicament per un prestador de serveis de certificació que vincula unes dades de verificació de signatura a un signant i confirma la seva identitat".

Certificat reconegut: Segons l'article 11 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica: "Són certificats reconeguts els certificats electrònics expedits per un prestador de serveis de certificació que compleixi els requisits establerts en aquesta Llei quant a la comprovació de la identitat i altres circumstàncies dels sol·licitants i a la fiabilitat i les garanties dels serveis de certificació que prestin".

Document electrònic: Informació de qualsevol naturalesa en forma electrònica, arxivada en un suport electrònic segons un format determinat i susceptible d'identificació i tractament diferenciat.

Signatura electrònica: Conjunt de dades en forma electrònica, consignats al costat d'uns altres o associats amb ells, que poden ser utilitzats com a mitjà d'identificació del signatari (art. 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica). ·

Signatura Electrònica Avançada: Signatura electrònica que permet identificar al signatari i detectar qualsevol canvi ulterior de les dades signades, que està vinculada al signatari de manera única i a les dades al fet que es refereix i que ha estat creada per mitjans que el signant pot mantenir sota el seu exclusiu control (art. 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica).

Signatura Electrònica Reconeguda: Signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura (art. 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica).

Prestador d'Activitat de Servei: Qualsevol persona física o jurídica que ofereixi o presti una activitat de servei.

Prestador de Serveis de Certificació: És aquella persona física o jurídica que, complint els requisits que determina la legislació establerta sobre signatura electrònica, està capacitat per emetre certificats electrònics. En la legislació espanyola als "prestadors de serveis de certificació" se'ls denomina també "terceres parts de confiança". Té molt sentit aquesta segona denominació, doncs el que fan és actuar entre emissor i receptor com a tercera part que garanteix que cadascú és qui diu ser sense possibilitat d'error. És important que aquesta tercera part de confiança ens ofereixi les suficients garanties. Els certificats electrònics emesos per la FNMT- RCM tenen validesa en totes les Administracions Públiques.

Sistema de signatura electrònica: Conjunt d'elements intervinents en la creació d'una signatura electrònica. En el cas de la signatura electrònica basada en certificat electrònic, componen el sistema, almenys, el certificat electrònic, el suport, el lector, l'aplicació de signatura utilitzada i el sistema d'interpretació i verificació utilitzat pel receptor del document signat.

Segellat de temps: Acreditació a càrrec d'un tercer de confiança de la data i hora de realització de qualsevol operació o transacció per mitjans electrònics.