Documentació

Des d'aquesta pàgina es pot descarregar-se diversa documentació relativa a l'ús i gestió dels certificats digitals.A continuació s'expliquen una sèrie de conceptes habituals en l'Administració Electrònica.

Com puc iniciar la tramitació d'un procediment?

L'Autoritat Portuària posa a la disposició dels ciutadans l'accés a nombrosos tràmits des del Portal del Sistema d'Informació Administrativa (SIA). La tramitació electrònica permet presentar sol·licituds, des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. Aquestes sollicituds seran dirigides automàticament als serveis competents per a la seva tramitació, evitant així desplaçaments a les oficines corresponents. En aquells tràmits la sol·licitud dels quals pugui realitzarse a través d'Internet, apareixerà un enllaç que els redirigirà a l'Oficina Virtual on podran iniciar el procediment, després d'haver emplenat el formulari desenvolupat a aquest efecte. Per a això és necessari prèviament obtenir un certificat electrònic i instal·lar-ho en el seu equip.

Què és un certificat electrònic?

És un document emès i signat per una Autoritat de Certificació (CA) que permet la identificació el titular del mateix. Cada certificat està identificat de manera unívoca i té un període de validesa consignat en el propi document. D'una manera més formal, segons la Llei de Signatura Electrònica 59/2003, és un document signat electrònicament per un prestador de serveis de certificació que vincula unes dades de verificació de signatura (clau pública) a un signant i confirma la seva identitat.

Què és una Autoritat de Certificació (CA)? Una Autoritat de Certificació és una entitat de confiança de l'emissor i del receptor d'una comunicació. Aquesta confiança de tots dos en una 'tercera part confiable' permet que qualsevol dels dos confiï la seva vegada en els documents signats per l'Autoritat Certificadora, en particular, en els certificats que identifiquen tots dos extrems.

Que garantia t'ofereix el Certificat Electrònic?

L'autenticitat de les persones i entitats que intervenen en l'intercanvi d'informació. Confidencialitat: que solament l'emissor i el receptor vegin la informació. La integritat de la informació intercanviada, assegurant que no es produeix cap manipulació. El no repudi, que garanteix al titular del mateix que ningú més que ell pot generar una signatura vinculada al seu certificat i li impossibilita a negar la seva titularitat en els missatges que hagi signat.

Para què serveix un Certificat Electrònic?

Autenticar la identitat de l'usuari, de forma electrònica, davant tercers. Signar electrònicament de manera que es garanteixi la integritat de les dades transmeses i la seva procedència. Xifrar dades perquè només el destinatari del document pugui accedir al seu contingut.

Què és la Signatura Electrònica?

La signatura electrònica consisteix en un conjunt de dades o resum xifrat associat a un missatge, que permet garantir amb total seguretat la identitat del signatari i la integritat del text o missatge enviat. Per poder utilitzar la signatura electrònica és necessari haver obtingut prèviament un certificat digital.

Com obtenir un Certificat Electrònic?

Les gestions per a la seva obtenció han de realitzar-se davant una Autoritat de Certificació reconeguda oficialment. A continuació es troben els enllaços directes de diverses de les Entitats de Certificació que actualment el Portal de Portel Serveis Telemàtics reconeix, on es pot obtenir àmplia informació en el funcionament dels diferents certificats, així com del seu procés d'obtenció.

 

Cuales són els certificats Admesos a la Seu de l'Autoritat Portuària?

Poden consultar el llistat de certificats admesos. Llistat

Com instal·lar un Certificat Electrònic?

Atenent al tipus de suport, es parla de:

  • Certificat programari: és aquell que consisteix en un fitxer programari, que no té suport físic algun més que el propi ordinador o servidor on s'instal·la.
  • Certificat de targeta: és aquell que es troba allotjat en una targeta. En el cas de certificats programari, una vegada descarregat cal instal·lar-ho en el navegador. De vegades la pròpia aplicaciión de l'Autoritat de Certificació ens sol·licita permís per fer-ho. A aquest procés se li crida importar el certificat. Quan el certificat és de targeta no és necessari instal·lar-ho en el navegador. Es farà ús d'ell inserint la targeta en un lector de targetes.

Com renovar un Certificat Electrònic?

Quan està a prop la seva data de caducitat, si volem seguir utilitzant-ho, cal realitzar la renovació del mateix. Els passos concrets a dur a terme, depenen de l'Autoritat de Certificació que ens ho hagi emès:

  • Quan està a prop la seva data de caducitat, si volem seguir utilitzant-ho, cal realitzar la renovació del mateix. Els passos concrets a dur a terme, depenen de l'Autoritat de Certificació que ens ho hagi emès:
  • Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT): El certificat digital obtingut en la FNMT ha de renovar-se en els dos mesos anteriors a la seva data de caducitat. La renovació prorroga la seva vigència durant dos anys.Tot el procediment pot realitzar-se a través d'Internet a la pàgina de la FNMT.

Com revocar un Certificat Electrònica? Revocar un certificat és anul·lar la seva validesa abans de la data de caducitat que consta en el mateix. La revocació pot ser sol·licitada per l'usuari en qualsevol moment (sempre que la seva vigència no hagi finalitzat), i especialment, quan el titular crea que la seguretat de la seva clau privada hagi pogut ser compromesa. També se li coneix com a anul·lació d'un certificat. Els passos concrets a dur a terme, depenen de l'Autoritat de Certificació que ens ho hagi emès:

  • Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT): Si el titular disposa del certificat, el tràmit de revocació podrà realitzar-se a través d'Internet a la pàgina de la FNMT. Si per extraviament o robatori o per altres causes el titular no disposa del mateix, hauria de personar-se en una oficina de registre per acreditar la seva identitat i signar el model de sol·licitud de revocació.
  • Direcció general de la Policia: Per revocar un DNIe ha d'acudir a qualsevol oficina d'expedició del DNI electrònic.