divendres
29
29/05/20
L Dm Dx Dj Dv Ds Dg
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
No hi ha esdeveniments per aquest dia.
Hora Títol Tipus  
No hi ha esdeveniments per aquest dia.
S'estan mostrant els 0 resultats.

Calendario de días inhábiles-CA

El registre electrònic de la Seu Electrònica de Autoritat Portuària de Ceuta està a la seva disposició els 365 dies de l'any durant les 24 hores del dia.

No obstant això, haurà de tenir en compte que, a l'efecte de còmput de termini, es consideraran inhàbils els dies marcats com a tal en el calendari anual de dies inhàbils. Per tant, la recepció en un dia inhàbil es considerarà realitzada el primer dia hàbil següent a les 00:00:01. Consulti aquí  (enlace a Documento PDF de días inhábiles ) la Resolució de 29 de novembre de 2018, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'estableix el calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2019, a l'efecte de còmput de termini.

En relació amb l'establert amb l'article 30 del Reial decret 1671/2009, de 6 novembre, a efects de còmput de terminisi d'acord amb l'article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic els ciutadans als Serveis Públics relatiu a la persentació de sol licituds, escrits i comunicacions es por realizar-se en elgs registres electrònics durant les vint hores de tots els dies de l'any.

 Calendari de dies festius 2019

 Calendari de dies inhábiles 2019

Tramitación Electrónica

I per a la tramitació electrònica, la regulació específica, art. 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics (BOE 23-06-2007), estableix:

  • Els registres electrònics es regiran a efectesde còmput de terminis imputables tant als interessats com a les Administracions Públiques per data i hora oficial de la seu electrònica d'accés, que haurà de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i figura visible.
  • Els registres electrònics permetran la presentació de sol.liicituds, escrits i comunicacions tots els dies de l'any durant 24 hores.
  • A efectes del còmput de termini fixat en dies hábils o naturals, i pel que fa a compliment de terminis pels interessats, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada en la primera hora del primer dia hàbil següent, tret que una norma permeti expressament recepció en dia inhábil.
  • L'inici del còmput dels terminis que hagin de complir els òrgans administratius i entitats de dret públic vindrà determinat per la data i hora de presentació del propi registre o, en el cas que preveu l'apartat 2.b de l'article, per la data i hora d'entrada en el registre del destinatari. En tot cas, la data efectiva d'inici del còmput de terminis haurá de ser comunicada a qui va presentar l'escrit, sol.licitud o comunicació.
  • Cada seu electrònica en què hi hagi disponible un registre electrònic determinarà, atenent a l'ambit territorial en què exerceix les seves competències el titular d'aquella, els dies que es considerara, inhábils a l'efecte d'apartats anteriors. En tot cas no és aplicable als registres electrònics que disposa l'art 48.5 de la Llei 30/1992, de Règim Juridic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El calendari laboral ho publica el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, en compliment dels establert en el Reial Decret 2001/1983.