Carta de Servicios

Carta de Serveis Electrònics

Les cartes de serveis són l'instrument a través del com els òrgans, organismes i entitats de l'Administració General de l'Estat informen als ciutadans i usuaris sobre els serveis que tenen encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació amb aquells i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació.

  Carta de Serveis Electrònics

  Resolució d'Aprobació de la Carta de Serveis Electrònics

 

Normatives reguladores de les cartes de servei

  • Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol Nueva ventana pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració Pública, aquestes cartes es defineixen com l'instrument a través del com els òrgans, organismes i entitats de l'Administració General de l'Estat informen als ciutadans i usuaris sobre els serveis que tenen encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació amb aquells i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació.
  • Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre  pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Esmenta, dins dels serveis que les seus electròniques podran a la disposició dels ciutadans, la carta de serveis i carta de serveis electrònics.