¿Qué es la Sede Electrónica?

¿Què és?

És un nou procediment de comunicació amb l'Aministració a través de mitjans electrónics.

L'Autoritat Portuària de Ceuta és un Organisme Públic dependent del Ministeri de Foment. Troban-se dintre de l'àmbit d'aplicació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electònic dels ciutadans als serveis públics. D'acord amb l'article 1 de la present Llei es reconeix als ciutadans el dret a relacionarse amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics. Per aquesta raó es crea l'administració electrònic com una nova manera de relacionar-se entre el ciutadà i l'Administració.

Per aixo l'Autoritat Portuària de Ceuta utilizarà les tecnologies d'informació necessàries d'acord amb l'acordat per la Llei 11/2007, assegurant per a la seva consecució la disponibilitat, l'accés, la autenticidad, la confidencialitat i la conservació de les dades, informacions i serveis que gestionen en l'exercici de les seves competències.

D'acord a la aoordat per l'article 3 de la Llei 11/2007 l'objectiu i finalitat de l'administració electrònic de l'Autoritat Portuària de Ceuta són els següents:

  1. ​Facilitar l'exercici de drets i el compliment de deures per mitjans electrónics.
  2. Facitilitar l'accés per mitjans electrònics dels citadans a la informació i al procediment administratiu, amb especial atenció a l'eliminació de les barreres que limitin aquest accéss.
  3. Crear les condicions de confiança en l'ùs dels mitjans electònics, establint les mesures necessàries per a la preservaciò  de la integritat dels drets fonamentals, i en especial els relacionats amb la intimitat i la protecció de dades de caràcter personal, per mitja de la garantia de la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions, i els serveis electrònics.
  4. Promoure la proximitat amb el ciutadà i la transparència administrativa, així como la millora continuada en la consecució de l'interès general.
  5. Contribuir a la miillora del funcionament intem de les administraciones públiques, incrementant l'eficiència de les mateixes mitjançant l'ùs de les tecnologies de la información, amb les degudes garanties legals en la realizació de les seves funcions.
  6. Simplificar els procedimients administratius i proporcionar oportunitats de participació i més transparència, amb les degudes garanties legals.
  7. Contribuir al desenvolupament de la societat de la informació en l'ambit de les Administracions Públiques i en la societat en general.